Het creëren van een verantwoorde situatie die past binnen herontwikkelingsplannen of locatie inrichting

Copyright © 2014 by vandijkadviesensupport.nl
Welkom bij grond-engrondwatersanering.nl.
Een bodemsanering blijkt noodzakelijk. Er is een sterke verontreiniging aangetroffen in de grond en / of het grondwater boven een bepaald volume en nu blijkt dat er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Wat betekent dit en wat behelst een bodemsanering precies? Vaak minder ingrijpend dan men u in eerste instantie doet geloven.

Doorgaans wordt gedacht aan kostbare ontgravingen waarbij sterk verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze situatie komt vooral voor bij een nieuw ontstaan geval van bodemverontreiniging waarbij de wet eist dat de bodemschade zo snel en volledig mogelijk moet worden weggenomen.

Vaker blijkt een bodemsanering voornamelijk het creëren van een verantwoorde situatie die past binnen herontwikkelingsplannen of locatie inrichting. Hierbij zijn dikwijls eenvoudige werkzaamheden afdoende en blijken de kosten voor een bodemsanering relatief laag te zijn. Soms blijkt een bodemsanering niet veel meer te zijn dan een administratieve handeling waarbij de situatie wordt vastgelegd en vanuit een risico-evaluatie blijkt dat er geen ontoelaatbare verspreiding of emissie naar de omgeving plaats vindt. Dit soort bodemsaneringen betreft maatregelen nemen waarbij historische verontreinigen worden afgeschermd voor de omgeving. Dit kan zijn het aanbrengen van een geschikte leeflaag tot het dimensioneren van een in-situ reinigingssysteem.

Alle genoemde maatregelen worden, op basis van de onderzoeksgegevens, beschreven in een saneringsplan of BUS melding. Indien het bevoegde gezag akkoord gaat met de gekozen saneringsaanpak kunt u aanvangen met de werkzaamheden. Uiteindelijk wordt er een evaluatieverslag van het saneringsresultaat wederom ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde gezag. Uiteindelijk krijgt u een beschikking op het saneringsresultaat. Hierbij wordt tevens vastgelegd wat eventueel de gebruiksbeperkingen zijn van een gesaneerde locatie en of er nog nazorg noodzakelijk is.
Belangrijke factoren welke de kosten van een bodemsanering bepalen zijn onder andere:
- betreft het een verontreiniging met mobiele of immobiele componenten / stoffen;
- wat is de omvang van de verontreiniging, zowel in horizontale als verticale richting;
- waar, of in welk gebied wordt de bodemverontreiniging aangetroffen en wat zijn daarbij de terugsaneerwaarden;
- wat is de spoedeisendheid van een sanering, denk bijvoorbeeld aan een omvangrijke calamiteit met ernstige gevolgen voor de bodemkwaliteit en omgeving.

Het meest kostenbepalend en goed beïnvloedbaar blijkt steeds weer het maken van de juiste keuze aangaande de saneringsmethoden, goed overleg met het bevoegde gezag en het bepalen van de gewenste doelstelling. Hoe worden de beoogde saneringswerkzaamheden in de markt gezet. De werkzaamheden welke te maken hebben met een bodemsanering moeten in nagenoeg alle gevallen door een gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd. U krijgt, indien gewenst, vele aanbiedingen van diverse aannemers. Als u de offerte uitvraag goed formuleert kunt u de offertes redelijk vergelijken. Maar dan nog is het noodzakelijk goed op te letten. Welke risico’s worden meegenomen in de aanneemsom. Wat is verrekenbaar en wat is prijsvast, kortom hoe groot is de kans op meerwerk.

Het is van belang goed vast te stellen wat u uiteindelijk met de locatie van plan bent. Neemt u acties alleen op basis van technische randvoorwaarden en wettelijke bepalingen of spelen er ook emotionele factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan voedselverwerkende industrie of de bouw van een school op een (sterk) verontreinigde locatie, of is het maaiveld visueel licht verontreinigd met asbest.

Bovenstaande afwegingen zijn maatwerk. Veelvuldig zijn wij betrokken geweest bij de engineering en het adviseren, dimensioneren, calculeren en uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. U kunt er op vertrouwen dat wij zoeken naar de meest optimale saneringsvariant voor uw situatie en wensen, waarbij wij u begeleiden voor, tijdens en na de uitvoering van de (sanerings) werkzaamheden.
vandijkadviesensupport.nl grondstromen.com grond-engrondwatersanering.nl bodemverontreinigingen.com grondstromenplan.nl grondstromencoordinatie.com bodemonderzoeken.com grootschaligebodemtoepassing.nl adviseurbodem.nl
Welkom bij grond-engrondwatersanering.nl een website van Maurice van Dijk Advies en Support hét adres voor advies en begeleiding op het gebied van bodemonderzoek, grond- en materiaalstromencoördinatie en bodemverontreiniging,


Onze websites:
Op deze website:
Bodemsanering In de praktijk Kostenbepaling Bestemming Maatwerk
 
Maurice van Dijk Advies en Support is het adres voor advies en begeleiding op het gebied van bodemonderzoek, bodemverontreiniging, grond- en materiaalstromencoördinatie.Copyright © 2014 by vandijkadviesensupport.nl - Design: www.renevandijkonline.com -  webmaster:webmaster@vandijkadviesensupport.nl
U kunt er op vertrouwen dat wij zoeken naar de meest optimale saneringsvariant voor uw situatie en wensen.
Contact:
Maurice van Dijk, Advies en support
Email: maurice@vandijkadviesensupport.nl
Web: www.vandijkadviesensupport.nl
Telefoon: 013-7850032 /Mob: 06-158 326 46

Gorp aan de Ley 2
5081 NZ Hilvarenbeek, Nederland
KvK: 59642238